Si-o-se pol Esfahan
Elma tour, your travel guide to Iran

Si-o-se pol Esfahan

Above si-o-se pol

Image 287
Above si-o-se pol

Siosepol or Siose Bridge

Image 288
Siosepol or Siose Bridge